ଏକ ଗବେଷଣା ରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ପ୍ରତି ୨ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ୫ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରନ୍ତି – ଲିଙ୍ଗ ଓ ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ…
Continue Reading »