ન્યુરોપ્લાસ્ટીસીટી

ન્યુરોપ્લાસ્ટીસીટી- સ્ટ્રોક અસરગ્રસ્ત માટે આશાનું કિરણ ન્યુરોપ્લાસ્ટીસીટી એ એક  સ્ટ્રોકની સારવારના ઘણા પાસાઓને બદલી નાખતું ઉભરતું મનોહર વિજ્ઞાન છે.  લગભગ ચાર સદીઓથી માન્યતા છે કે મગજ એકવાર વિકસિત અથવા ક્ષતિગ્રસ્ત…

Continue Reading ન્યુરોપ્લાસ્ટીસીટી

The Plastic Fantastic Brain

The Plastic Fantastic Brain It is generally believed - and proven to be true as well by many studies - that each area of the brain is exclusively dedicated to…

Continue Reading The Plastic Fantastic Brain

Neuroplasticity- hope for the stroke affected

Neuroplasticity - hope for the stroke affected Neuroplasticity is a fascinating emerging science that changes many aspects of stroke treatment. It has been held for almost four centuries that the…

Continue Reading Neuroplasticity- hope for the stroke affected